ASEAN Economic Community : AEC
 
Brunei
                               
ชื่อทางการ      : เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน(Bandar Seri Begawan)
รูปแบบการปกครอง     : สมบูรณาญาสิทธิราช
ศาสนา                   : ประจำชาติคือ อิสลาม67% และศาสนาอื่น ได้แก่ พุทธ 13%  คริสต์ 10% และอื่นๆ 10%
ภาษา                    : ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษ และจีน

 
 Cambodia

ชื่อทางการ  : ราชอาณาจักรกัมพูชา(Kingdom of Cambodia)
เมืองหลวง   :กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)
รูปแบบการปกครอง     :ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
ศาสนา       :พุทธศาสนานิกายเถรวาท 95%
ภาษา        :ภาษาราชการได้แก่ ภาษาเขมร ส่วนภาษาที่ใช้งานทั่วไปได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน  และไทย
อ่านข้อมูลประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาเพิ่มเติม
 
 Indonesia

ชื่อทางการ               :สาธารณรัฐอินโดนีเซีย(Republic of Indonesia)
เมืองหลวง               :จาการ์ตา (Jakarta)
รูปแบบการปกครอง     :ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ศาสนา                   :อิสลาม 86.1%
ภาษา                    :Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ  อังกฤษ ดัทช์ และภาษาพื้นเมืองกว่า 583 ภาษา      (ส่วนใหญ่พูดภาษาจาวา)
อ่านข้อมูลประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพิ่มเติม
 
 Lao 

ชื่อทางการ    : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)     (The Lao People's Democratic Republic or Lao PDR)
เมืองหลวง               : นครหลวงเวียงจันทน์
รูปแบบการปกครอง     : สังคมนิยม โดยพรรคการเมืองเดียวคือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ศาสนา                   : ร้อยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 16-17 นับถือผี ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์(ประมาณ 100,000 คน     และอิสลาม (ประมาณ 300คน)
ภาษา        :  ภาษาทางการ ภาษาลาว  
ภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส   ภาษาท้องถิ่นอื่นๆ ภาษาไทย ภาษาม้ง
 
AEC คือ อะไร
                               

      AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เป็นหนึ่งในสามเสาหลักเพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) หรือพูดให้ง่ายขึ้นก็คือการรวมตัวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน คล้ายกับกลุ่มประเทศ Euro Zone ซึ่งการรวมตัวกันรูปแบบนี้จะทำให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีอำนาจต่อรองกับประเทศคู่ค้ามากขึ้น และสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในภูมิภาคได้มากขึ้น ส่วนในกลุ่มประเทศอาเซียนเองก็จะมีการส่งเสริมให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี โดยการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้
 
พิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) หรือเป้าหมายของ AEC มีอยู่ด้วยกันหลักๆ 4 ข้อคือ
1. ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือได้โดยเสรี และสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรีมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. ส่งเสริมการรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกของอาเซียน
 
 
Malaysia

 

ชื่อทางการ      : มาเลเซีย                           
เมืองหลวง       : กรุงกัวลาลัมเปอร์
รูปแบบการปกครอง     : ระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ การปกครองเป็นแบบสหพันธรัฐ  มีรัฐบาลกลางแห่ง

สหพันธรัฐ และรัฐบาลของแต่ละรัฐ โดยรัฐบาลกลางตั้งอยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
เมืองหลวงของมาเลเซีย ส่วนรัฐบาลแห่งรัฐตั้งอยู่ในแต่ละรัฐ รวมทั้งสิ้น ๑๓ รัฐ โดยมีประมุขของรัฐ
เป็นสุลต่านหรือผู้ว่าการรัฐ
ศาสนา    : อิสลาม (ศาสนาประจำชาติ 60.4%) พุทธ (19.2%) คริสต์ (11.6%) ฮินดู (6.3%) อื่นๆ (2.5%)
ภาษา      : Bahasa Melayu (ภาษาราชการ) อังกฤษ จีน (Cantonese,Mandarin Hokkien,Hakka,Hainan. Foochow) Telugu Malayalam Panjabi ไทย และ ทางตะวันออกมีภาษาท้องถิ่นจำนวนมาก ส่วนใหญ่  พูดภาษา lban และ Kadazan
 
Philippines

ชื่อทางการ               :  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เมืองหลวง               :  กรุงมะนิลา (Metro Manila)
รูปแบบการปกครอง     :  ปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแบบสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและ   หัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ
ศาสนา                   :  นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก83% และ 9% นิกายโปรเตสแตนต์
ภาษา                    :   ภาษาราชการคือ ภาษาอังกฤษ และภาาาตากาลอก (ภาษาฟิลิปิโน)
 
 
 Singapore

 

ชื่อทางการ               : สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)
เมืองหลวง               : กรุงสิงคโปร์
รูปแบบการปกครอง     : เป็นแบบสาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) (Parliamentary Republic) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ศาสนา                   :  -
ภาษา             : ภาษาประจำชาติคือ ภาษามาเลย์
ภาษาที่ใช้เป็นทางการคือ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ ภาษามาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ
 
Thailand

 

ชื่อทางการ               : ราชอาณาจักรไทย
เมืองหลวง               : กรุงเทพมหานคร
รูปแบบการปกครอง     : ระบอบประชาธิปไตย หรือระบอบปรมิตตาญาสิทธิราชย์ มีกฏหมายสูงสุดคือ รัฐธรรมนูญ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขของประเทศ
ศาสนา                   : พุทธ (94.6%)  อิสลาม (4.6%) คริสต์ (0.7%) อื่นๆ(0.1%)
ภาษา                    : ไทย อังกฤษ ภาษาท้องถิ่น
 
Vietnam

 

 

ชื่อทางการ               : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

เมืองหลวง               : กรุงฮานอย (Hanoi)
รูปแบบการปกครอง     : ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม 
  (Communist Party of Vietnam : CPV)
ศาสนา       : พุทธ นิกายมหายานร้อยละ 70 ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งส่วนใหญ่นับถือนิกายโรมันคาทอลิก  ศาสนาอิสลาม และความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ภาษา                    :   -
 
 Myanmar

 

 

ชื่อทางการ               : สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
เมืองหลวง               :  เมืองเนปิดอ (Nay Pyi Taw)
รูปแบบการปกครอง     : ระบบสภาทหาร (Military Council)
ศาสนา                   : ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือหินยาน (Theravada Buddhism) 90%  
ศาสนาคริสต์ 4%   ศาสนาอิสลาม 3%ศาสนาฮินดู 0.7%  นับถือผีไสยศาสตร์ 2.3%
ภาษา                    :   ร้อยละ 85 ใช้ภาษาพม่า  นอกนั้นร้อยละ 15 พูดภาาากระเหรี่ยง มอญ จีนกลาง 

ภาษาราชการคือภาษาพม่า ภาษาที่ใช้ติดต่อธุรกิจและการค้า คือ ภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ