@ASEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 
ปฎิทินงานเดือนพฤศจิกายน 56

 
Oil Price (PTT)
 
เปิดตัวโครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบจังหวัดนครนายก
 (Smart Province) กระทรวงมหาดไทย ณ อาคารสัมมนาราชพฤกษ์
 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
พิธีมอบเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมการปกครอง
ตามโครงการคัดเลือกศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2556
 

 

 
 
ศบท.๙ จ.ตรัง สนับสนุนโครงการจัดทำบัตรฯเด็ก ทุกพื้นที่

 

 

 
    สามารถทำบัตรประชาชนเด็กได้ที่ไหน
        กรมการปกครองได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรองรับกลุ่มบุคคลที่ต้องมีบัตรตามกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนฉบับใหม่ ด้วยการให้บริการเชิงรุก โดยสำนักบริหารการทะเบียน ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 แห่ง และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ตรัง ได้จัดหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกไปให้บริการสนับสนุนจัดทำบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามสถานศึกษาต่าง ๆ เดือนละ ๑ ครั้ง เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปและขอเชิญโรงเรียนเข้ามาทำบัตรประชาชนที่เขตหรืออำเภอด้วย

 

 
 
PM สำนักทะเบียนในเขตจังหวัดตรัง

 

ศบท.ภาค ๙ จังหวัดตรัง ออกตรวจติดตามการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งในเขตรับผิดชอบจังหวัดตรัง
 

 

 
 
ประชุมชี้แจ้งโปรแกรมทะเบียนการเกิดด้วยระบบคอมพิวเตอร์แก่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประจำจังหวัดตรัง